Giới thiệu

1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức, thực hiện hoạt động đào tạo, kỹ năng thực hành và nghiên cứu khoa học; quản lý viên chức, lao động hợp đồng, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành, thí nghiệm và sinh viên khi tham gia học thực hành, thí nghiệm. Liên kết tổ chức, phối hợp với các đơn vị ngoài trường đào tạo về lĩnh vực liên quan;

2. Nhiệm vụ 

  • Đào tạo tay nghề cơ bản cho học sinh, sinh viên các ngành Hệ thống điện, Nhiệt điện, Thủy điện, Công nghệ tự động, Điện tử viễn thông, Cơ khí, Điện công nghiệp;
  • Nghiên cứu khoa học, giảng dạy, biên soạn chương trình, giáo trình phục vụ việc giảng dạy thực hành cho các ngành đào tạo và sản xuất thực tế;
  • Kết hợp với các khoa chuyên môn của trường để xây dựng các phòng thí nghiệm, thực tập, phục vụ cho công tác đào tạo nghiên cứu khoa học;
  • Đề xuất với Nhà trường về mua các thiết bị thực hành – thí nghiệm và vật tư tiêu hao;

3. Tổ chức bộ máy nhân sự

- Tổng số cán bộ viên chức, giảng viên hiện có: 09 người (trong đó 01 giám đốc - GV, 01 phó giám đốc - GV, 04 giảng viên, 01 chuyên viên, 01 NVKT, 01 KTV)

- Trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân sự: 07 thạc sĩ, 02 kĩ sư

Stt Họ và tên Chức danh Trình độ Điện thoại
1 Kiều Tuấn Anh Giám đốc Thạc sĩ 0913301474
2 Trần Thị Kim Thanh Phó giám đốc Thạc sĩ 0396659848
3 Đàm Quang Huệ Chủ tịch công đoàn bộ phận Thạc sĩ 0973081886
4 Hoàng Thị Loan Giảng viên Kĩ sư 0374115435
5 Trần Thế Trung Giảng viên Thạc sĩ 0962588856
6 Trần Tùng Giảng viên Thạc sĩ 0983961361
7 Nguyễn Thị Ngà Chuyên viên Thạc sĩ 0975997037
8 Lê Quang Thành Nhân viên kĩ thuật  Thạc sĩ 0986244281
9 Nguyễn Thị Thịnh  Kĩ thuật viên Kĩ sư 0963028238

 

Bạn cần hỗ trợ?